Služby

Kancelář poskytuje zejména následující právní služby:

Občanské právo

Advokátní kancelář Lenky Chalupníčkové poskytuje svým klientům právní pomoc v oblasti občanského práva, jež zahrnuje konzultace případu, posouzení smluvních vztahů po vypracování veškeré smluvní dokumentace jako jsou např. kupní smlouvy a smlouvy o smlouvách budoucích, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, postoupení a zajištění pohledávek, mandátní smlouvy, zprostředkovatelské smlouvy. V této souvislosti Advokátní kancelář Lenky Chalupníčkové také zastupuje své klienty při veškerých jednáních u soudů i správních orgánů veřejné moci.

Právní vztahy k nemovitým věcem

Advokátní kancelář Lenky Chalupníčkové poskytuje svým klientům v oblasti právních vztahů k nemovitostem tyto právní služby:

 • komplexní příprava smluvní dokumentace pro koupi a prodej nemovitých věcí nebo jejich výstavbu
 • komplexní příprava smluvní dokumentace pro nájem a podnájem nemovitých věcí (bytové a nebytové prostory)
 • řešení vztahů vyplývajících z právní úpravy bytových družstev a společenství vlastníků jednotek
 • jednání s katastrálními a stavebními úřady
 • zastupování v územním a stavebním řízení
 • realizace práv věřitelů k zastaveným nemovitým věcem
 • konzultační a poradenské služby pro obchodníky s realitami (rezervační smlouvy, zprostředkovatelské smlouvy, zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene)

Exekuce, Insolvence

Advokátní kancelář Lenky Chalupníčkové poskytuje svým klientům v oblasti Exekuce a Insolvence tyto právní služby:

 • právní poradenství poskytované věřitelům (vymáhání pohledávek, sepis žalob, vyhodnocení nároků)
 • právní poradenství v případě hrozící exekuce nebo insolvence
 • zastupování v exekučním nebo insolvečním řízení jak věřitelů, tak dlužníků
 • komunikace a spolupráce s exekutory, insolvenčními správci a soudy

Pracovní právo

Advokátní kancelář Lenky Chalupníčkové poskytuje svým klientům právní poradenství v oblasti pracovního práva související s:

 • sepisem pracovních smluv
 • změnou a ukončení pracovního poměru a to včetně úprav zákazu konkurence
 • vypracováním smluvní a interní dokumentace (např. vnitřní směrnice a pracovní řád)
 • převody a přechody zaměstnanců
 • rozvržením pracovní doby, práce přesčas
 • agenturní zaměstnávání a cizinci
 • kamerové a monitorovací systémy

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva Advokátní kancelář Lenky Chalupníčkové řeší zejména problematiku související s:

 • rozvodovými řízeními
 • vypořádáním vztahů bývalých i současných manželů
 • úpravou práv k nezletilým dětem
 • úpravou právních vztahů za trvání manželství ( např. zúžení či rozšíření SJM)

Obchodní právo

Advokátní kancelář Lenky Chalupníčkové se specializuje na poskytování právního poradenství v oblasti obchodního práva a to jak korporátní agendy, tak i závazkověprávních vztahů. Oblast naší činnosti zahrnuje zejména:

 • zakládání a změny obchodních společností
 • organizace valných hromad
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • zápisy do obchodního rejstříku
 • změny stanov a společenských smluv
 • likvidace a zrušení společností a to včetně řízení před rejstříkovým soudem
 • smlouvy o výkonu funkce
 • poradenství a příprava komplexní smluvní dokumentace (kupní smlouvy a smlouvy o dílo, smlouvy o postoupení pohledávek a zajištění závazků, smlouvy o obchodním zastoupení a podobně)
 • vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku
 • insolvence

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

Advokátní kancelář Lenky Chalupníčková své klienty právně zastupuje v následujících řízeních:

 • před soudy okresními, krajskými a nejvyššími soudy (civilní, pracovněprávní a obchodní spory)
 • týkajících se nároků proti státu
 • týkajících se rodinných vztahů
 • rozhodčí řízení
 • správní řízení
 • před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže
 • před katastrálními úřady
 • před stavebními úřady
 • před živnostenskými úřady
 • zastupování v rozhodčích řízeních
 • výkon soudních rozhodnutích
 • smírná řešení sporů

Smluvní právo

Poskytujeme služby v oblasti přípravy, vyjednávání a sepsání smluv. Též poskytujeme služby kontroly již uzavřených smluv, analýzu případných rizk a problémů souvisejících třeba i s aktuláními právními úpravami.

Ostatní související právní služby

 • advokátní úschovy finančních prostředků a listin
 • správa svěřeného majetku
 • odborná školení zaměstnanců firem na objednané témata

Nabízíme též školení ve vybraných oblastech práva.
Právní služby poskytujeme na celém území ČR.

CeníkOdměna advokáta

Odměna za právní služby poskytované advokátní kanceláří Lenky Chalupníčkové je vždy stanovena dohodou mezi advokátem a klientem s ohledem na specifické potřeby klienta i jeho osobní poměry, odbornou a právní náročnost, časovou náročnost a hodnotu projednávané věci, a to jako odměna:

Časová odměna

Je stanovena počtem hodin při dohodnuté fixní částce za jednu hodinu poskytnutých právních služeb. Standardní hodinová sazba advokátní kanceláře se pohybuje od 1.500,- Kč do 2.500,- Kč za každou započatou hodinu, a to v závislosti na náročnosti poskytovaných služeb.

Paušální odměna

Je sjednaná pevnou částkou za komplexní vyřízení věci nebo v případě dlouhodobé spolupráce, kdy klient může předem plánovat výši nákladů za poskytnuté právní služby.

Klientům nabízíme možnost, po předchozím seznámení se s charakterem poptávaných služeb, sjednat a objednat právní služby advokátní kanceláře v určeném časovém rozsahu a objemu právních služeb, a to za zvýhodněnou paušální odměnu. Nejen generické a hromadné případy tak mohou být účtovány klientům ve zvýhodněném režimu.

Klient eliminuje náklady na interní právní oddělení, přenese odpovědnost za provedené právní služby na advokátní kancelář a získá flexibilní a rychlé poskytování právních služeb

Úkonová odměna

Je jednorázová fixní částka za jeden úkon právní služby (např. sepis jednoduchých smluv).

Mimosmluvní odměna

Není-li odměna advokáta určena dohodou mezi ním a klientem, řídí se vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) a je stanovena podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokátní kancelář ve věci vykonala.


Advokátní úschova

Odměna v Kč Výše předmětu úschovy v Kč
2 000,- do částky 100.000,-
3 500,- 100.001,- až 500.000,- Kč
5 000,- 500.001,- až 1.000.000,- Kč
6 000,- 1.000.001,- až 3.000.000,- Kč
7 000,- 3.000.001,- až 5.000.000,- Kč
8 000,- 5.000.001,- až 7.000.000,- Kč
9 000,- 7.000.001,- až 9.000.000,- Kč
10 000,- + 0,1 % z částky převyšující 9 000 000,- Nad částku 9.000.000,- Kč

Výše uvedené ceny jsou vč. DPH a zahrnují rovněž přípravu smlouvy o úschově, poplatky za vedení účtu advokátní úschovy (s výjimkou poplatku za nadměrný vklad hotovosti), zápis do elektronické knihy úschov České advokátní komory a případně provedení úhrady daně z nabytí nemovitých věcí finančnímu úřadu (je-li toto mezi stranami dohodnuto).


Založení obchodní společnosti

Společnost s ručením omezeným

Založení a zápis vč. hotových výdajů, notářských a soudních poplatků, právních a administrativních služeb advokátní kanceláře – od 23.500,- Kč vč. DPH

Akciová společnost

Založení a zápis vč. hotových výdajů, notářských a soudních poplatků, právních a administrativních služeb advokátní kanceláře – od 55.500,- Kč vč. DPH


Hotové výdaje

Kromě odměny má advokát nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní, správní a jiné poplatky, cestovní výdaje, znalecké posudky, úřední překlady, úředně ověřené fotokopie, ověření podpisu. o pravděpodobné výši těchto nákladů je klient předem informován.


Zálohy

V případě, že poskytnutí právní služby bude vyžadovat dlouhodobější zastoupení či se v daném případě předpokládají určité výdaje (např. soudní, správní a jiné poplatky), advokátní kancelář vybírá zálohu pro pokrytí předpokládaných nákladů spojených s poskytováním právních služeb.

Úvodní setkání s klientem, tedy informační schůzka nepřesahující 30 minut, je zdarma. Je-li sjednána časová (hodinová sazba) odměna, není klientovi účtována každá započatá hodina, nýbrž skutečně vynaložený čas. Vybraný způsob účtování odměny advokáta lze po dohodě změnit.

Potřebujete právní pomoc?